Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας με το όνομα χώρου www.checkmate.gr (εφεξής καλούμενη ως η «Ιστοσελίδα»), με τον διακριτικό τίτλο «Checkmate Intl.», (εφεξής καλούμενη ως ο «Διαχειριστής» ή η «Checkmate Intl.»). υπόκειται στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης της και στις διατάξεις του παρόντος τμήματος με τίτλο «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Checkmate Intl. σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Στο παρόν τμήμα αναφέρονται συνοπτικά οι πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Checkmate Intl. και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει να προβεί, εάν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς από τον Διαχ??ιριστή και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την εκ μέρους τους αποδοχή όλων των τυχόν τροποποιήσεων τους.

Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δικαιώματα Υποκειμένου

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να πλοηγείται στο μεγαλύτερο μέρος της Ιστοσελίδας και να ενημερώνεται από αυτή, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιοχές της Ιστοσελίδας, η πρόσβαση στις οποίες απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη για αγορά και αποστολή προϊόντων.
Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να εισάγει τα ακόλουθα στοιχεία στην ειδική φόρμα της Ιστοσελίδας:

1. Ονοματεπώνυμο,

2. Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail),

3. Τηλέφωνο επικοινωνίας,

4. Διεύθυνση κατοικίας/αποστολής

5. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση τιμολόγιου.

Η Checkmate Intl. δύναται να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής καλούμενα ως «Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας, εφόσον τα εισάγουν εκεί οικειοθελώς οι ίδιοι οι χρήστες – υποκείμενα των δεδομένων.

Η καταχώρηση των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη στην ειδική φόρμα της Ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή και χρήση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, καλείται να δώσει ρητώς τη συναίνεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.

Ειδικότερα, ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Checkmate Intl., υπό τους όρους των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3625/2007 και ισχύει) και του Ν. 3471/2006, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του χρήστη, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της Checkmate Intl. συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Checkmate Intl. κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστ?=B7.

Επιπλέον, ο χρήστης δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς την Checkmate Intl., να του αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προσφορέ. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προσφορές, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[@]checkmate.gr.

Ο χρήστης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την Checkmate Intl. στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info[@]checkmate.gr ή στη διεύθυνση Ευήνου 7, 11527, Αθήνα τηλέφωνο 2107470520.

Η Checkmate Intl. δεν θα προβεί στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Σε περίπτωση παραπομπής των χρηστών της Ιστοσελίδας προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links), ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι τρίτοι.

e-genius.gr ...intelligent web software